Menu

Privacybeleid van NetApp

Zwevende blauwe staven en bruine balken tegen een blauwe achtergrond

Laatst bijgewerkt: 16 december 2022

In dit Privacybeleid worden de beleidsregels en praktijken van NetApp, Inc. en diens dochterondernemingen uiteengezet voor de verzameling, het gebruik, de verwerking, de opslag, de overdracht en de bekendmaking van Persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen of waarnemen. NetApp verzamelt of observeert informatie binnen diverse contexten (gezamenlijk het “NetApp-platform”). De manier waarop wij Persoonlijke informatie gebruiken, verwerken, opslaan, overdragen of bekendmaken is afhankelijk van de context waarbinnen de informatie is verzameld.

Contexten voor Persoonlijke informatie

NetApp verzamelt Persoonlijke informatie binnen diverse contexten, die hieronder worden gedefinieerd. De categorieën en typen informatie, informatiebronnen en onze doeleinden voor de verzameling, de verwerking, het gebruik en de uitwisseling van dergelijke informatie worden bepaald op basis van elke context.

 • Websites. NetApp verzamelt Persoonlijke informatie via onze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de website of subdomeinen van www.netapp.com (bijvoorbeeld onze Communities-site of onze Support- en Training-site) of alle websites waarop dit beleid is gepubliceerd (gezamenlijk: de “Sites”). Persoonlijke informatie die via een website wordt verzameld, maar binnen een andere context die in dit beleid is gedefinieerd, zoals de context ‘Interacties met sollicitanten’ of ‘Producten en Diensten’, wordt behandeld in overeenstemming met de desbetreffende context in plaats van de context ‘Websites’.
 • Producten en Diensten. NetApp verzamelt Persoonlijke informatie via uw gebruik van producten en diensten die wij aan u beschikbaar stellen. Die producten en diensten omvatten hardware, software (met inbegrip van software voor mobiele apparaten of “apps”), clouddatadiensten, professionele diensten en supportdiensten.
 • Sociale media. NetApp verzamelt Persoonlijke informatie via uw gebruik van onze sociale-mediapagina's en -apps, via e-mailberichten in HTML-indeling waarin wordt verwezen naar dit Privacybeleid, via uw interacties met externe sociale media (zoals LinkedIn, Facebook of Twitter) en wanneer u openbare reacties plaatst met aan NetApp verwante hashtags.
 • Interacties met sollicitanten. NetApp verzamelt Persoonlijke informatie wanneer u solliciteert naar een vacature op jobs.netapp.com, reageert op vacatures bij NetApp die zijn geplaatst door onze externe partners (zoals LinkedIn) of via e-mail of webformulieren informatie verstrekt aan onze interne of externe wervers.
 • Marktonderzoek. NetApp verzamelt Persoonlijke informatie van externe dienstverleners ten behoeve van marktonderzoek, productonderzoek, gerichte advertenties en bedrijfsontwikkeling.
 • Offline. Wanneer u persoonlijk contact hebt met een vertegenwoordiger van NetApp, zoals tijdens een evenement dat wij organiseren of waaraan wij deelnemen, wanneer u telefonisch een bestelling plaatst of telefonisch contact opneemt met de klantenservice, kunt u Persoonlijke informatie over uzelf bekendmaken of kunnen wij Persoonlijke informatie over u waarnemen of afleiden die u niet direct hebt verstrekt.

Categorieën typen (persoonlijke) informatie: definities

“Persoonlijke informatie” verwijst naar informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op een natuurlijk persoon of een gezin van wie de identiteit is of kan worden afgeleid. Deze informatie omvat onder meer uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook minder voor de hand liggende informatie, die in de onderstaande categorieën wordt gedefinieerd. Wij beogen de volgende categorieën Persoonlijke informatie te verzamelen of hebben deze in de afgelopen 12 maanden verzameld:

 • Individuele identificaties. Deze omvatten gegevens zoals uw naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, inlognaam, IP-adres of Overige informatie aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld, ongeacht uw relatie met NetApp.
 • Inferenties. Deze omvatten klantprofielen, gebruiksvoorkeuren of Overige informatie over de verwachte of veronderstelde handelingen of gedragspatronen van een individu.
 • Klantgegevens. Deze omvatten gegevens zoals uw bedrijfsnaam, functie, accountnummer, klant-ID of Overige informatie die verband houdt met u als klant van NetApp.
 • Opleidingsinformatie. Deze omvat informatie over uw opleidingsverleden, zoals uw onderwijsinstellingen, uw studierichting, de status van eventuele vereiste permanente educatie voor professionele certificering of Overige informatie met betrekking tot uw opleiding.
 • Commerciële informatie. Deze omvat gegevens van betaalpassen, informatie over financiële rekeningen, accountgegevens, informatie over door u aangeschafte, verkregen of overwogen producten of diensten of andere aankoop- of gebruiksgeschiedenis of -neigingen alsook Overige informatie die noodzakelijk is om betalingen te innen en te verwerken voor producten en diensten die door u zijn besteld.
 • Elektronische netwerkinformatie. Deze omvat informatie zoals browser- en apparaatgegevens alsook informatie over internet- of netwerkactiviteit, zoals activiteit met betrekking tot onze Websites en Diensten, gegevens die zijn verzameld via cookies, pixeltags of andere technologieën alsook Overige informatie die wordt gegenereerd door uw gebruik van internet om onze websites te bezoeken.
 • Geolocatiegegevens. Deze omvatten gegevens zoals uw precieze locatie of plaats, provincie, regio of land, mits geolocatiegegevens zijn ingeschakeld wanneer u gebruikmaakt van de desbetreffende sociale-media-applicatie. Als u bijvoorbeeld op Facebook aangeeft dat u naar een evenement van NetApp gaat, kunnen wij die informatie verzamelen.
 • Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare informatie. Deze omvat informatie die wordt vastgelegd via audio- of video-opname, bijvoorbeeld wanneer een telefoon- of videogesprek wordt opgenomen of gewoonweg kan worden waargenomen tijdens een dergelijke interactie of offline.
 • Bijzondere persoonsgegevens. Deze omvatten kenmerken die op grond van de Californische of federale wetgeving als bijzonder zijn aangemerkt, met inbegrip van seksuele geaardheid, leeftijd, gender, ras, invaliditeit, burgerlijke staat, medische gesteldheid, genderidentiteit en -expressie alsook militaire/veteranenstatus.
 • Informatie met betrekking tot uw beroep of dienstverband. Deze omvat uw contactgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de Careers-site waar u kunt solliciteren naar vacatures en tot informatie over uw huidige of eerdere werkgevers, uw lidmaatschappen van beroepsverenigingen of vakbonden en uw professionele certificeringen mits u dergelijke informatie openbaar beschikbaar maakt in de context waarbinnen de Persoonlijke informatie wordt verzameld, zoals in uw openbaar beschikbare sociale-media-accounts, via een curriculum vitae dat u naar ons hebt verstuurd, of door uw deelname aan een professioneel evenement dat verband houdt met een besloten groep. Deze informatie kan ook uw werkgerechtigdheid, uw vaardigheden, informatie met betrekking tot uw referenties en alle andere informatie omvatten die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld voorkeuren voor uw dienstverband, bereidheid tot verhuizen, uw huidige salaris, uw gewenste salaris, onderscheidingen of lidmaatschappen van beroepsorganisaties).
 • Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens. Deze omvatten kenmerken van wettelijk beschermde classificaties, zoals informatie over uw leeftijd, ras, etniciteit, religie, gender, genderidentiteit, seksuele voorkeur, seksleven, invaliditeit, politieke voorkeur, vakbondslidmaatschap, filosofische opvattingen, religieuze overtuigingen, burgerlijke staat, burgerschap, migratiestatus, medische gesteldheid of gezondheid, biometrische gegevens, biometrische sjablonen, veteranenstatus, nauwkeurige geolocatie, antecedentenonderzoek, gerechtelijke gegevens of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures. Deze gegevens omvatten mogelijk ook uw burgerservicenummer of het nummer van uw rijbewijs, identiteitskaart en/of paspoort; inloggegevens voor accounts, de nummers van uw financiële rekening, betaalkaart en/of creditcard in combinatie met de vereiste beveiligings- of toegangscode, het wachtwoord of referenties die toegang geven tot een account; of de inhoud van schriftelijke, e-mail- en sms-berichten, tenzij wij de beoogde ontvanger van de correspondentie zijn. We kunnen ook andere soorten zeer gevoelige gegevens verzamelen, als u deze openbaar maakt in de context waarbinnen de Persoonlijke informatie wordt verzameld, zoals in uw openbaar beschikbare sociale-media-accounts, via een curriculum vitae dat u naar ons hebt verstuurd, of door uw deelname aan een professioneel evenement dat verband houdt met een besloten groep.

“Overige informatie” verwijst naar alle informatie waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid of die niet rechtstreeks verband houdt met een individu van wie de identiteit kan worden vastgesteld, zoals: browser- en apparaatgegevens, gegevens over appgebruik, gegevens die zijn verzameld via cookies, pixeltags of andere technologieën, demografische gegevens en andere gegevens die door u zijn verstrekt waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid of andere typen informatie die zodanig zijn gecombineerd dat uw identiteit er niet meer uit kan worden afgeleid.

Verkoop van Persoonlijke informatie

NetApp verkoopt geen Persoonlijke informatie die wij op grond van dit Privacybeleid via welke context dan ook hebben verzameld.

Verzameling, gebruik en bekendmaking van persoonlijke gegevens

Hieronder wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke gegevens bekendmaken die wij binnen de gedefinieerde Contexten hebben verzameld.

Websites

 • Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij verzamelen Persoonlijke informatie over u wanneer u gebruikmaakt van de Sites, met inbegrip van Individuele identificaties, Klantgegevens, Inferenties en Elektronische netwerkinformatie.
 • Categorieën informatiebronnen. Binnen de context ‘Websites’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen, Klantenbronnen en Derden-bronnen.

Producten en diensten

Via producten en diensten van NetApp wordt uiteenlopende informatie naar NetApp verstuurd in overeenstemming met de productdocumentatie en verkoopcontracten. Deze informatie wordt als volgt geclassificeerd en verder gedefinieerd in de salescontracten:

 • Klantcontent. Alle informatie die door de Klant wordt verstrekt waarop NetApp kan reageren, voor zover een dergelijke handeling namens de Klant wordt uitgevoerd in het kader van de verstrekking van Producten of Diensten.
 • Functionele gegevens. Gegevens, exclusief Klantcontent, die wordt gegenereerd door de verschaffing van Producten of Diensten door NetApp, en waardoor NetApp wordt geïnformeerd over de ontwikkeling, implementatie, werking, onderhoudsgeschiedenis en beveiliging van de Producten of Diensten.
 • Supportinformatie. Informatie, exclusief Klantcontent, die aan NetApp wordt verstrekt door of namens een Klant teneinde technische support te kunnen bieden met betrekking tot de Producten of Diensten en/of onderhoud aan Producten of Diensten van een Klant te kunnen uitvoeren.

Deze gegevensclassificaties kunnen Persoonlijke informatie omvatten. NetApp verzamelt Functionele gegevens en Supportinformatie echter uitsluitend omdat Functionele gegevens en Supportinformatie noodzakelijk zijn om de Producten en Diensten te kunnen aanbieden. Wij verwerken Klantcontent in overeenstemming met de toepasselijke servicevoorwaarden, maar deze gegevens worden niet specifiek verzameld door NetApp.

Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij verzamelen Persoonlijke informatie over u wanneer u gebruikmaakt van de Producten of Diensten, met inbegrip van Individuele identificaties, Klantgegevens, Elektronische netwerkinformatie, Inferenties en Commerciële informatie.

Categorieën Persoonlijke-informatiebronnen. Binnen de context ‘Producten en Diensten’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen, Klantenbronnen, Productbronnen, Dienstenbronnen en Derden-bronnen.

Doeleinde van de verzameling en grondslag voor de verwerking van Persoonlijke informatie. NetApp verzamelt en verwerkt via de Producten en Diensten verzamelde Persoonlijke informatie uitsluitend voor de verstrekking van de diensten en voor commerciële doeleinden ondergeschikt aan de verstrekking van de producten of diensten. De via de Producten of Diensten verzamelde Persoonlijke informatie wordt niet door NetApp bewaard, gebruikt of bekendgemaakt, behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Categorieën derden met wie wij Persoonlijke informatie delen. NetApp werkt samen met externe dienstverleners en subverwerkers die diensten namens ons aanbieden. Wij kunnen via de Producten en Diensten verzamelde Persoonlijke informatie delen met die bedrijven om hen te faciliteren bij de levering van dergelijke diensten. De derden kunnen bedrijven zijn die diensten verlenen zoals websitehosting, data-analyse, betalingsverwerking, vervulling van bestellingen, levering van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging, audits en overige diensten. Wij kunnen Persoonlijke informatie ook delen met kanaalpartners of resellers als u contact opneemt over onze producten of diensten die meestal worden vervuld door kanaalpartners of resellers. Die kanaalpartners of resellers kunnen de informatie ook gebruiken om u te informeren over hun producten of diensten die mogelijk relevant voor u zijn.

NetApp werkt samen met externe dienstverleners en subverwerkers bij de levering van de Producten en Diensten.

Advertenties van derden. Via de Producten en Diensten verzamelde Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Sociale media

Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Binnen de context ‘Sociale media’ verzamelen wij Persoonlijke informatie over u, met inbegrip van Individuele identificaties, Klantgegevens, Inferenties, Elektronische netwerkinformatie, Geolocatiegegevens, Informatie betreffende uw beroep en dienstverband alsook Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens.

Categorieën informatiebronnen. Binnen de context ‘Sociale media’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen, Derden-bronnen en Klantenbronnen.

Advertenties van derden. Behalve de externe advertentiebedrijven waarmee wij gezamenlijk advertenties tonen met betrekking tot voor u mogelijk relevante goederen of diensten wanneer u sociale media bezoekt en gebruikt, kunnen externe sociale-mediabedrijven aanvullende advertenties tonen. Details over hun advertentie- en privacypraktijken vindt u in het privacybeleid van die derden.

Interacties met sollicitanten

Retentie. Onze retentieperioden voor Persoonlijke informatie van sollicitanten worden vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: (i) de duur van de sollicitatieprocedure; (ii) zolang wij een actieve werkrelatie met u hebben; (iii) indien vereist door een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; (iv) indien geadviseerd gezien onze wettelijke positie (zoals betreffende de toepasselijke status van beperkingen, rechtszaken of onderzoek door regelgevende instanties). Uw Persoonlijke informatie wordt toegevoegd aan de internationale kandidatendatabase van NetApp en kan worden bewaard en gebruikt om u bij NetApp en onze gelieerde ondernemingen in overweging te nemen voor andere vacatures dan de vacature(s) waarnaar u solliciteert. Als u hier niet mee instemt, neemt u dan contact met ons op (in het Engels) via ng-privacy@netapp.com.

Sollicitatiewetgeving. Op de Careers-site kunt u solliciteren naar vacatures wereldwijd, omdat de werving bij NetApp via een gecentraliseerd platform verloopt. De Careers-site wordt geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Alle Persoonlijke informatie die u op de Careers-site verstuurt, wordt dienovereenkomstig in de Verenigde Staten verzameld en is onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving. Als wij echter uw Persoonlijke informatie binnen de context ‘Interacties met sollicitanten’ delen met een gelieerde onderneming in een ander land, wordt uw Persoonlijke informatie door die gelieerde onderneming verwerkt in overeenstemming met dit beleid. Alle beslissingen met betrekking tot werving of andere beslissingen betreffende uw dienstverband worden genomen door de wervende gelieerde onderneming in overeenstemming met de wet van het land waarin de functie wordt aangeboden.

Minderjarigen. De Careers-site is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij verzamelen Persoonlijke informatie over u wanneer u communiceert met NetApp of onze dienstverleners of gecontracteerde bedrijven binnen de context van het zoeken of solliciteren naar vacatures op jobs.netapp.com, het versturen van sollicitaties, het bijwonen van vakbeurzen of wervingsevenementen of het deelnemen aan wervings- of sollicitatie-activiteiten met NetApp, met inbegrip van Individuele identificaties, Inferenties, Dienstverbandgegevens, Opleidingsinformatie, Elektronische netwerkinformatie, Geolocatiegegevens, Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare informatie, Informatie betreffende uw beroep en dienstverband, Bijzondere persoonsgegevens alsook Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens.

Wij verzamelen informatie uitsluitend voor zover dat is toegestaan op grond van de wet.

 • Alle informatie die u via de Careers-site verstuurt, moet waarheidsgetrouw en volledig zijn en mag niet misleidend zijn. Het versturen van onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie kan leiden tot afwijzing van uw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure of tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van onmiddellijke beëindiging van uw dienstverband. U dient er bovendien voor te zorgen dat de door u verstuurde informatie geen schending van rechten van derden vormt.
 • Als u in het kader van uw sollicitatie Persoonlijke informatie van een referentie of een ander individu aan ons wilt verstrekken, dient u het desbetreffende individu vooraf om toestemming voor het delen van diens informatie te vragen.
 • Het verstrekken van Persoonlijke informatie via de Careers-site is vrijwillig. Als u echter ontoereikende gegevens verstrekt, kan NetApp uw sollicitatie, of, als u al in dienst bent, uw promotie, overplaatsing of verhuizing mogelijk niet in overweging nemen.
 • De Careers-site wordt geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Alle Persoonlijke informatie die u op de Careers-site verstuurt, wordt dienovereenkomstig in de Verenigde Staten verzameld.

Categorieën informatiebronnen. Binnen de context ‘Interacties met sollicitanten’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen en Derden-bronnen (zoals LinkedIn en Indeed Career Builders) en van uw vorige werkgevers en opleidingsinstituten.

Derden-bronnen en potentiële kandidaten. Wij kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde systemen om kandidaten te zoeken en te werven. In deze geautomatiseerde systemen wordt gebruikgemaakt van Persoonlijke informatie afkomstig van Oorspronkelijke bronnen en Derden-bronnen om te bepalen of een individu voldoet aan de vereisten voor een specifieke vacature. Op basis van deze analyse ontvangen onze wervers een overzicht van de profielen die potentieel zijn gekwalificeerd voor de desbetreffende functie. De wervers beoordelen de aanbevelingen en doen per individu een beoordeling over de vervolgprocedure en indienstneming van de sollicitant. 

Kandidatendatabase. Wij kunnen uw Persoonlijke informatie bewaren in onze kandidatendatabase en wij kunnen de database bijwerken aan de hand van gekoppelde Derden-bronnen, ook als u bij uw oorspronkelijke sollicitatie niet in dienst bent genomen. Als u niet wilt dat wij uw Persoonlijke informatie bewaren voor toekomstige vacatures, neemt u dan contact met ons op (in het Engels) via ng-privacy@netapp.com

Overige bronnen omvatten mogelijk uw referenties en uw vorige werkgevers en opleidingsinstituten.

Doeleinde van de verzameling en grondslag voor de verwerking van Persoonlijke informatie. De binnen de context ‘Interacties met sollicitanten’ verzamelde Persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt teneinde kandidaten te identificeren, te evalueren, te screenen, te werven en in dienst te nemen alsook voor zakelijke en commerciële doeleinden ondergeschikt aan die doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het doel of de grondslag kan zijn:

 • Verwerking van uw sollicitatie. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om onze potentiële contractuele relatie met u te beheren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Beoordeling van uw geschiktheid en kwalificaties voor een vacature. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om onze potentiële contractuele relatie met u te beheren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Uitvoeren van antecedentenonderzoek. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Reageren op uw vragen en met u corresponderen over uw sollicitatie, en u informatie sturen betreffende de Careers-site en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om onze potentiële contractuele relatie met u te beheren;
 • Handhaven of controleren van de naleving van toepasselijke wetten of voorschriften. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
 • Uitvoeren van antecedentenonderzoek als wij u een baan aanbieden. Dergelijke activiteiten ondernemen wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op basis van onze gerechtvaardigde belangen; en
 • Behouden van onze andere gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden, gecombineerde managementrapportage, interne training en indien algemeen vereist voor onze bedrijfsvoering binnen NetApp en onze gelieerde ondernemingen.

Als de sollicitatie van een sollicitant succesvol blijkt en leidt tot indienstneming, kunnen wij de Persoonlijke informatie die wij in verband met diens sollicitatie hebben verzameld opnemen in het systeem van de afdeling Personeelszaken en gebruiken ten behoeve van de inwerkprocedure. Dergelijke informatie kan deel gaan uitmaken van het werknemersdossier van het desbetreffende individu en worden gebruikt voor andere doeleinden die betrekking hebben op diens dienstverband.

Zoals hieronder uiteengezet, stellen wij in bepaalde gevallen vragen over Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens voor de naleving van ons gelijke-kansenbeleid. We kunnen ook nagaan of u een strafblad hebt. Dit doen wij echter alleen voor zover dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Aan de andere kant verlangen wij van u dat u geen gegevens verstuurt die kunnen worden aangemerkt als Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens, behalve als die gegevens wettelijk vereist zijn.

Bij NetApp krijgt iedereen gelijke kansen, wat betekent dat wij alle sollicitanten gelijk behandelen. NetApp maakt bij de werving of anderszins geen onderscheid, noch direct noch indirect, op juridisch beschermde aspecten: ras, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, nationaliteit, land van herkomst, etniciteit, religie, (geloofs)overtuiging, leeftijd, beperkingen, burgerlijke staat, militaire status of genetische informatie.

Wij kunnen Persoonlijke informatie combineren en/of anonimiseren, zodat deze niet langer als Persoonlijke informatie wordt aangemerkt. Dit doen wij om andere gegevens voor eigen gebruik te genereren, die wij voor willekeurige doeleinden kunnen gebruiken en bekendmaken.

Advertenties van derden. NetApp maakt geen gebruik van binnen de context ‘Interacties met sollicitanten’ verzamelde Persoonlijke informatie om advertenties te tonen met betrekking tot goederen en diensten.

Ingezetenen van New York: automatische kandidatenselectie. NetApp kan gebruikmaken van geautomatiseerde tools bij het screenen en selecteren van sollicitaties voor verdere overweging. Hierbij worden kandidaten voor verdere overweging geselecteerd en gerangschikt op basis van de werkervaring en vaardigheden die NetApp heeft afgeleid uit de sollicitatie en ondersteunende documentatie van de kandidaten. U kunt een verzoek voor een alternatieve selectieprocedure of methode indienen door contact met ons op te nemen (in het Engels) via careers@netapp.com.

Marktonderzoek

Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij kunnen Persoonlijke informatie van individuen verzamelen of anderszins waarnemen binnen de context ‘Marktonderzoek’, met inbegrip van Individuele identificaties, Inferenties, Dienstverbandgegevens, Opleidingsinformatie, Geolocatiegegevens, Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare informatie, Informatie betreffende uw beroep en dienstverband, Bijzondere persoonsgegevens alsook Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens.

Categorieën informatiebronnen. Binnen de context ‘Marktonderzoek’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen, Derden-bronnen en Klantenbronnen.

Offline

Categorieën en typen Persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij kunnen Persoonlijke informatie van individuen offline verzamelen of anderszins waarnemen, met inbegrip van Individuele identificaties, Inferenties, Dienstverbandgegevens, Opleidingsinformatie, Geolocatiegegevens, Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare informatie, Informatie betreffende uw beroep en dienstverband alsook Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens.

Categorieën informatiebronnen. Binnen de context ‘Offline’ verzamelen wij Persoonlijke informatie van Oorspronkelijke bronnen, Derden-bronnen en Klantenbronnen.

Advertenties van derden. Wij werken niet samen met externe advertentiebedrijven om advertenties te tonen op basis van Persoonlijke informatie die wij offline hebben verzameld.

Doeleinde van de verzameling en grondslag voor de verwerking van Persoonlijke informatie

Tenzij anderszins beperkt door de context waarbinnen Persoonlijke informatie door NetApp wordt verzameld, wordt de informatie gebruikt voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met inbegrip van:

Vervullen van onze zakelijke doelen

 • Verbeteren van de content van het NetApp-platform, bijvoorbeeld door informatie op te nemen die relevant is voor onze klanten;
 • Ter preventie van fraude of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen op IT-systemen van NetApp of het NetApp-platform;
 • Voor data-analyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie van het NetApp-platform te verbeteren;
 • Voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen werken zoals bedoeld en om de naleving van juridische, wettelijke of contractuele vereisten te toetsen;
 • Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • Voor de uitbreiding, verbetering of wijziging van onze huidige producten en diensten;
 • Voor het bepalen van gebruikstrends, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de onderdelen van het NetApp-platform waarin gebruikers het meest zijn geïnteresseerd;
 • Voor het vaststellen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat wij deze kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers;
 • Voor het ondernemen en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de onderdelen van het NetApp-platform waarin gebruikers het meest zijn geïnteresseerd, zodat wij kunnen blijven investeren in het behartigen van de belangen van onze gebruikers;
 • Voor het selecteren van kandidaten voor indienstneming.

Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Aanbieden van de functionaliteit van het NetApp-platform en vervullen van uw verzoeken

 • Om administratieve informatie naar u te verzenden, zoals wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels en om u te informeren over updates van het NetApp-platform;
 • Om te reageren op uw vragen en om uw verzoeken te vervullen, wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online formulieren of anderszins, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een evenement of een NetApp-trainingscursus;
 • Om uw bestellingen te verwerken en u gerelateerde klantenservice te kunnen bieden;
 • Om u, op uw eigen verzoek, te ondersteunen bij het beheer van uw Communities-, Support- en/of NOW-accounts;
 • Om te faciliteren dat u berichten via de Diensten naar een andere persoon kunt sturen als u dit wilt doen.

Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Versturen van onze nieuwsbrief en/of andere marketingmaterialen en faciliteren van het delen van sociale-mediaposts

 • Om contact met u op te nemen voor marketing- en salesdoeleinden, met inbegrip van kennisgevingen met betrekking tot productverbeteringen, garanties en verlengingen, die specifiek verband houden met uw behoeften en interesses;
 • Om contact met u op te nemen over een aanbieding van NetApp die bij uw bedrijfsbehoeften past of om online enquêtes te houden die ons meer inzicht geven in de behoeften van onze klanten;
 • Om te faciliteren dat u posts kunt delen via het sociale-mediaplatform van uw keuze.

Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of met uw instemming.

Analyseren van Persoonlijke informatie voor bedrijfsrapportage en het aanbieden van gepersonaliseerde diensten;

 • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen teneinde gecombineerde trendrapporten voor te bereiden over het gebruik van onze digitale content, zodat we onze Websites en Diensten kunnen verbeteren;
 • Om beter inzicht in uw interesses te krijgen, zodat we onze interactie met u beter aan uw wensen kunnen aanpassen en u informatie en/of aanbiedingen kunnen verstrekken afgestemd op uw interesses, zoals door gerichte advertenties te tonen die mogelijk bij uw interesses passen;
 • Om beter inzicht te krijgen in uw voorkeuren, zodat we content via onze Websites en Diensten kunnen leveren waarvan wij denken dat die relevant en interessant voor u is.

Onze diensten worden op uw wensen afgestemd op basis van uw instemming of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.

Deelname mogelijk maken aan enquêtes, wedstrijden of andere promoties

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan enquêtes, wedstrijden of andere promoties. Voor sommige promoties gelden aanvullende regels betreffende de manier waarop wij uw Persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken.

Wij gebruiken deze informatie om onze contractuele relatie met u te beheren.

Combineren en/of anonimiseren van Persoonlijke informatie

 • Wij kunnen Persoonlijke informatie combineren en/of anonimiseren, zodat deze niet langer als Persoonlijke informatie wordt aangemerkt. Dit doen wij om andere gegevens voor eigen gebruik te genereren, die wij voor willekeurige doeleinden kunnen gebruiken en bekendmaken.

Gevoelige persoonsgegevens. Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA), zoals geamendeerd door de California Privacy Rights Act) gebruiken om diensten voor ons bedrijf te verrichten; goederen of diensten te leveren die u hebt aangevraagd; de beveiliging en integriteit te waarborgen; ten behoeve van kortstondig, tijdelijk gebruik, zoals het tonen van onze eigen, niet-gepersonaliseerde advertenties; bestellingen te verwerken en vervullen; accounts te onderhouden; klantenservice te leveren; klantgegevens te verifiëren; betalingen te verwerken; financiering te verstrekken; en activiteiten te ondernemen met betrekking tot de waarborging van kwaliteit en veiligheid of productverbetering.

Categorieën derden met wie wij Persoonlijke informatie delen

Tenzij anderszins beperkt door de context waarbinnen Persoonlijke informatie door NetApp wordt verzameld, kan de informatie worden bekendgemaakt aan onze dochterondernemingen ten behoeve van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. NetApp, Inc. is de verantwoordelijke partij voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte Persoonlijke informatie.

NetApp werkt samen met externe dienstverleners en subverwerkers die diensten namens ons aanbieden. Wij kunnen Persoonlijke informatie delen met die bedrijven om hen te faciliteren bij de levering van dergelijke diensten. De derden kunnen bedrijven zijn die diensten verlenen zoals websitehosting, data-analyse, betalingsverwerking, vervulling van bestellingen, levering van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging, audits en overige diensten. Wij kunnen Persoonlijke informatie ook delen met kanaalpartners of resellers als u contact opneemt over onze producten of diensten die meestal worden vervuld door kanaalpartners of resellers. Die kanaalpartners of resellers kunnen de informatie ook gebruiken om u te informeren over hun producten of diensten die mogelijk relevant voor u zijn.

Als u community's, blogs of chatrooms op Diensten van NetApp bezoekt, dan moet u zich realiseren dat daar verstuurde Persoonlijke informatie kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere leden van deze forums en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. U kunt Persoonlijke informatie ook bekendmaken door sociale-mediaposts te delen.

In de onderstaande tabel worden de categorieën Persoonlijke informatie beschreven die wij de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en bekendgemaakt ten behoeve van onze operationele bedrijfsvoering. In het schema ziet u ook de categorieën Persoonlijke informatie die we ‘delen’ ten behoeve van contextoverschrijdende, gedragsgerelateerde advertenties, ook in de afgelopen 12 maanden.

Categorie Persoonlijke informatie Bekendgemaakt aan volgende categorieën derden ten behoeve van operationele bedrijfsvoering ‘Gedeeld’ met volgende categorieën derden ten behoeve van contextoverschrijdende, gedragsgerelateerde advertenties
Individuele identificaties Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Advertentienetwerken
Inferenties Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners Advertentienetwerken
Klantgegevens Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Geen
Opleidingsinformatie Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners Geen
Commerciële informatie Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Advertentienetwerken
Elektronische netwerkinformatie Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Advertentienetwerken
Geolocatiegegevens Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Advertentienetwerken
Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare informatie Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners Geen
Bijzondere persoonsgegevens Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners Geen
Informatie betreffende uw beroep en dienstverband Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners, kanaalpartners Geen
Gevoelige, wettelijk beschermde persoonsgegevens Onze dochterondernemingen, externe dienstverleners Geen

Uw keuzes en toegangsrechten

U kunt uw Persoonlijke informatie rechtstreeks inzien, wijzigen/corrigeren of verwijderen via de context waarbinnen de informatie is verzameld. Bijvoorbeeld: binnen de context ‘Producten en Diensten’ verzamelde Persoonlijke informatie kan worden ingezien, gewijzigd of verwijderd via de functionaliteit van de desbetreffende Producten en Diensten, en binnen de context ‘Interacties met sollicitanten’ verzamelde Persoonlijke informatie kan worden ingezien, gewijzigd of verwijderd via de sollicitatiepagina's. Als u toch niet in staat bent Persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen via de context waarbinnen de informatie is verzameld, het gebruik van uw Persoonlijke informatie wilt beperken, bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonlijke informatie of een elektronische kopie van uw Persoonlijke informatie wilt aanvragen teneinde deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover u tot overdraagbaarheid van gegevens bent gerechtigd op grond van de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen (in het Engels) per e-mail op ng-privacy@netapp.com, per post op het adres aan het einde van dit document of via ons Sitefeedbackformulier. Wij reageren op uw verzoek binnen de wettelijke termijn.

Vermeld in uw verzoek duidelijk welke Persoonlijke informatie u wilt laten wijzigen, of u uw Persoonlijke informatie wilt laten verwijderen uit onze database of welke beperkingen u aan ons wilt opleggen voor de manier waarop wij uw Persoonlijke informatie kunnen gebruiken. Ter bescherming van uw identiteit kunnen wij uitsluitend verzoeken verwerken ten aanzien van de Persoonlijke informatie die verband houdt met het e-mailadres waarmee u uw verzoek hebt ingediend. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren voordat wij uw verzoek kunnen verwerken. We reageren zo snel als redelijkerwijs haalbaar is op uw verzoek.

Mogelijk moeten wij bepaalde informatie bewaren ten behoeve van onze administratie en/of om transacties te voltooien die u voorafgaand aan uw verzoek tot wijziging of verwijdering in gang hebt gezet (bijvoorbeeld: als u een aankoop doet, kan uw Persoonlijke informatie mogelijk pas worden gewijzigd of verwijderd als de aankoop is voltooid).

Het kan zijn dat wij bepaalde Persoonlijke informatie uit uw verzoek niet kunnen aanpassen ten gevolge van toepasselijke gegevensbeschermingswetten of andere wetten en voorschriften.

Ingezetenen van Californië

Als u een ingezetene van Californië bent, hebt u krachtens de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (gezamenlijk: de “CCPA”), het recht om de volgende verzoeken in te dienen:

 1. Verzoek om inzage
  • U kunt ons vragen het volgende aan u bekend te maken:
   • De categorieën Persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld en de categorieën bronnen waaruit wij dergelijke Persoonlijke informatie hebben verzameld;
   • De specifieke soorten Persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld;
   • De categorieën Persoonlijke informatie over u die wij hebben ‘gedeeld’ (zoals bepaald op grond van de CCPA) en de categorieën derden met wie wij dergelijke Persoonlijke informatie hebben ‘gedeeld’;
   • Het zakelijke of commerciële doeleinde om Persoonlijke informatie over u te verzamelen (indien van toepassing) of te ‘delen’; en
   • De categorieën Persoonlijke informatie over u die wij anderszins hebben bekendgemaakt en de categorieën derden aan wie wij dergelijke Persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt (indien van toepassing).
 2. Verzoek om verwijdering
  • U kunt ons verzoeken Persoonlijke informatie te verwijderen die wij over u hebben verzameld.
 3. Verzoek om correctie
  • U kunt ons vragen onnauwkeurigheden in uw Persoonlijke informatie te corrigeren.
 4. Verzoek om informatie niet meer te delen
  • U kunt een verzoek indienen om uw Persoonlijke informatie voortaan niet meer te ‘delen’ ten behoeve van contextoverschrijdende, gedragsgerelateerde advertenties.

Als u een verzoek om inzage, correctie of verwijdering wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen (in het Engels) via ng-privacy@netapp.com, +31 (0)20 503 9600 of via een van de andere methoden die staan beschreven bij Vragen en opmerkingen.

Wij verifiëren uw verzoek en reageren in overeenstemming met de toepasselijke wet, waarbij wij rekening houden met het type en de gevoeligheid van de Persoonlijke informatie waarop het verzoek betrekking heeft. Wij kunnen u vragen om aanvullende Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, woonplaats of postadres, om uw identiteit te verifiëren en onszelf te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een account met wachtwoordbeveiliging bij ons hebt, kunnen wij uw identiteit verifiëren via onze bestaande authenticatiemethoden voor uw account en u vragen uzelf opnieuw te authenticeren voordat wij uw Persoonlijke informatie bekendmaken of verwijderen. Als u een verzoek om verwijdering indient, kunnen wij u vragen uw verzoek te bevestigen voordat wij uw Persoonlijke informatie verwijderen.

Als u wilt dat uw Persoonlijke informatie in de toekomst niet meer wordt ‘gedeeld’ ten behoeve van contextoverschrijdende, gedragsgerelateerde advertenties, selecteert u een van de opties om het delen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen op de betreffende webpagina met de kennisgeving dat u het recht hebt om u uit te schrijven voor toekomstige uitwisseling van uw informatie.

U hebt het recht om gevrijwaard te blijven van onrechtmatige discriminatie of sancties voor uitoefening van uw rechten op grond van de CCPA.

Wij verkopen geen Persoonlijke informatie, met inbegrip van Gevoelige persoonsgegevens, van de afgelopen 12 maanden en zullen dit ook niet doen, omdat ‘verkoop’ is bepaald in de CCPA. Zonder beperking van het voorgaande, verkopen of ‘delen’ wij geen Persoonlijke informatie, met inbegrip van Gevoelige persoonsgegevens, van personen jonger dan 16 jaar.

Bevoegde belangenbehartigers

Als u als bevoegde belangenbehartiger van een ingezetene van Californië een verzoek wilt indienen, kunt u de bovengenoemde inzendingsmethoden gebruiken. Wij kunnen u, in het kader van onze verificatieprocedure, vragen het volgende te verstrekken, voor zover van toepassing:

 • Bewijs van uw registratie bij de staatssecretaris van Californië dat u gerechtigd bent zaken te doen in Californië;
 • Een volmacht van de ingezetene van Californië krachtens paragraaf 4121-4130 van de Probate Code;
 • Schriftelijke toestemming dat de ingezetene van Californië u heeft gemachtigd een verzoek namens hem/haar in te dienen. Deze toestemming dient te zijn ondertekend, hetzij fysiek hetzij via een elektronische handtekening, door de ingezetene van Californië.

Als u een verzoek om inzage, correctie of verwijdering indient namens een ingezetene van Californië en ons geen volmacht van de ingezetene hebt verschaft krachtens paragraaf 4121-4130, van de Probate Code, kunnen wij de ingezetene ook vragen:

 • Zijn/haar identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren; of
 • Rechtstreeks te bevestigen dat u zijn/haar toestemming hebt om het verzoek in te dienen.

Advertenties van derden

Tenzij anderszins beperkt door de context waarbinnen Persoonlijke informatie is verzameld, werken wij samen met externe advertentiebedrijven om advertenties te tonen met betrekking tot voor u mogelijk relevante goederen en services, ook wanneer u sociale media bezoekt en gebruikt.

U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie betreffende uw bezoek aan en gebruik van de Websites en andere websites of online services, met inbegrip van sociale-mediaplatformes, op elk van uw apparaten en in informatie die u van derden ontvangt. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (inclusief door het gebruik van pixeltags). De bedrijven gebruiken die technologieën ook, samen met informatie die zij over uw online gebruik verzamelen, om u te herkennen op de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon of een laptop. Deze advertenties ontvangt u in aanvulling op andere advertenties die externe sociale-mediaplatforms kunnen tonen. Details over hun advertentie- en privacypraktijken vindt u in het privacybeleid van die derden.

Als u een verdere uitleg van deze werkwijze wilt, of als u wilt weten hoe u zich hiervoor uitschrijft in desktop- of mobiele browsers op het apparaat waarop u dit Privacybeleid raadpleegt, gaat u naar optout.aboutads.info en optout.networkadvertising.org.

Andere vormen van gebruik en bekendmaking

Uw Persoonlijke informatie wordt door ons ook gebruikt en bekendgemaakt indien vereist of gepast, in het bijzonder wanneer wij een juridische verplichting of gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen:

 • Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving
  • Dit kunnen ook wetten zijn buiten het land waarin u woont.
 • Om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties
  • Dit kunnen ook instanties zijn buiten het land waarin u woont.
 • Om te voldoen aan wetshandhaving
  • Bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken of vorderingen van wetshandhavingsinstanties
 • Om andere juridische redenen
  • Ter bekrachtiging van onze algemene voorwaarden; en
  • Ter bescherming van de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van ons en/of uw dochterondernemingen, u of anderen.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie
  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw Persoonlijke informatie bekend te maken of over te dragen naar een derde in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overplaatsing of andere beschikking van ons bedrijf, onze activa of onze voorraad, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk (tevens in verband met een eventueel faillissement of vergelijkbare procedures). Een dergelijke derde kan bijvoorbeeld een overnemende partij en diens adviseurs zijn.

Verzameling van andere informatie

Als wij gehouden zijn Overige informatie op grond van de toepasselijke wet te behandelen als Persoonlijke informatie, kunnen wij die informatie gebruiken en bekendmaken ten behoeve van de doeleinden waarvoor wij Persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Communicatie- of gebruiksinformatie

Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot het NetApp-platform, worden uw communicatiegegevens (bijvoorbeeld uw Internet Protocol-adres (“IP”)) of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de omvang van elk bezoek en informatie over de telecommunicatiediensten waarvan u gebruik hebt gemaakt) technisch gegenereerd. Uw IP-adres wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw internetprovider. Een IP-adres kan worden geïdentificeerd en automatisch worden geregistreerd in onze serverlogboeken wanneer u het NetApp-platform bezoekt, samen met de tijd van het bezoek en de pagina('s) die u hebt bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk die door veel websites, applicaties en andere services wordt uitgevoerd. Wij gebruiken IP-adressen ten behoeve van bijvoorbeeld het berekenen van gebruiksniveaus, het stellen van een diagnose van serverproblemen en het beheren van het NetApp-platform. Wij kunnen ook uw geschatte locatie en uw bedrijf afleiden uit uw IP-adres.

Informatie die automatisch wordt verzameld door uw browser of apparaat

Als u het NetApp-platform bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen: type internetbrowser en besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site werd doorgebracht en het aantal bekeken pagina's. Deze informatie gebruiken wij om te zorgen dat het NetApp-platform correct werkt, de relevantie van het NetApp-platform te bewaken en de prestaties of content van het NetApp-platform te verbeteren.

“Cookies” – Informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer

Een cookie is een klein bestand met elektronische netwerkinformatie dat door uw webbrowser op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen. Als u www.netapp.com opnieuw bezoekt, herkent onze server de cookie, die ons informatie verschaft over uw eerdere bezoeken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt in de instellingen van uw browser aangeven dat cookies niet automatisch worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om geen cookies te ontvangen, kunt u de meeste functies van het NetApp-platform gewoon gebruiken, ook om bestellingen te plaatsen. Wij nemen Do Not Track-signalen (Niet volgen) van browsers momenteel niet in acht.

Wij werken samen met bedrijven, zoals Adobe, die middels cookies van derden en webbakens anonieme informatie verzamelen aan de hand waarvan wij onze content en de effectiviteit van advertenties kunnen meten en verbeteren. Adobe verzamelt en analyseert anonieme, statistische informatie over gebruik en omvang onder onze gebruikers. Wij maken ook gebruik van Google Analytics, dat middels cookies en vergelijkbare technologieën informatie verzamelt en analyseert over het gebruik van het NetApp-platform en rapporteert over activiteiten en trends. Via deze dienst kan ook informatie worden verzameld betreffende het gebruik van andere websites, apps en online informatiebronnen. Verdere uitleg over de praktijken van Google vindt u in diens Privacybeleid en voorwaarden. U kunt ook een beroep doen op de uitschrijfmogelijkheid die het NetApp-cookiebeleid biedt.

Clear GIF's (webbakens, webbugs)

Wij maken gebruik van een softwaretechnologie genaamd ‘clear GIF's’ (ook bekend als webbakens of webbugs) samen met andere technologieën zoals e-tags en JavaScript, waarmee we de content van onze website beter kunnen beheren door te bepalen welke content effectief is. Clear GIF's zijn piepkleine afbeeldingen met een unieke identificatie die dezelfde functie hebben als cookies, die worden gebruikt om de online bewegingen van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de harddisk van de gebruiker worden opgeslagen, worden clear GIF's (die zo klein zijn als een punt) onzichtbaar ingebed in webpagina's. Raadpleeg het cookiebeleid van NetApp ten aanzien van het gebruik van clear GIF's en andere technologieën door NetApp.

Adobe-flashtechnologie (met inbegrip van Flash Local Shared Objects (“Flash-LSO’s”)) en andere vergelijkbare technologieën

Wij kunnen Flash-LSO's en andere technologieën gebruiken om, onder meer, Elektronische netwerkinformatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van het NetApp-platform. Als u niet wilt dat Flash-LSO's op uw computer worden opgeslagen, kunt u in de instellingen van Flash Player, via het paneel met instellingen voor websiteopslag, aangeven dat u de opslag van Flash-LSO's wilt blokkeren. U kunt ook de instructies volgen op het paneel met algemene opslaginstellingen (hier wordt bijvoorbeeld mogelijk uitgelegd hoe u bestaande Flash-LSO's (ook wel “informatie” genoemd) verwijdert, hoe u voorkomt dat Flash-LSO's zonder uw toestemming op uw computer worden geplaatst en hoe u Flash-LSO's blokkeert die niet worden geleverd door de aanbieder van de bezochte pagina). Als u Flash Player zodanig instelt dat de acceptatie van Flash-LSO's wordt beperkt of ingeperkt, kan dit de functionaliteit van sommige Flash-applicaties beïnvloeden.

Gebruik en bekendmaking van Overige informatie

Wij kunnen Overige informatie gebruiken en bekendmaken voor elk doeleinde, tenzij anderszins bepaald door de toepasselijke wet. In sommige gevallen kunnen wij Overige informatie combineren met Persoonlijke informatie. Als wij dit doen, behandelen wij de gecombineerde informatie als Persoonlijke informatie zolang deze is gecombineerd.

Retentieperiode

Wij bewaren uw Persoonlijke informatie zolang dat nodig of toegestaan is gezien de/het doeleinde(n) waarvoor de informatie is verkregen en overeenkomstig de toepasselijke wet.

De criteria voor het vaststellen van onze retentieperiode zijn als volgt:

 • Hoe lang wij een bestaande relatie met u hebben en het NetApp-platform aan u leveren (bijvoorbeeld: zolang u een account bij ons hebt of het NetApp-platform blijft gebruiken);
 • Of er een juridische verplichting is waaraan wij gehouden zijn (bijvoorbeeld: op grond van bepaalde wetten moeten wij uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
 • Of bewaring wordt geadviseerd gezien onze wettelijke positie (zoals betreffende de toepasselijke status van beperkingen, rechtszaken of onderzoek door regelgevende instanties).

Minderjarigen

Op het NetApp-platform worden geen services aangeboden gericht op personen jonger dan zestien (16) jaar. Wij verzamelen niet willens en wetens Persoonlijke informatie van personen jonger dan zestien (16) jaar.

Beveiliging

NetApp hanteert redelijke en gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen. Helaas kan 100% veiligheid voor geen enkele gegevensoverdracht en geen enkel storagesysteem worden gegarandeerd. Als u denkt dat uw interactie met ons niet langer veilig verloopt, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte overeenkomstig de onderstaande sectie “Vragen en opmerkingen”.

Websites van derden en het NetApp-platform

Het NetApp-platform kan links naar andere websites of services bevatten. NetApp is niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die websites of services exploiteren waarop naar het NetApp-platform wordt verwezen, of voor de content op andere websites. Het feit dat een link is ingebed in het NetApp-platform geeft niet aan dat wij of onze dochterondernemingen goedkeuring verlenen voor de gekoppelde site of service.

Internationale overdracht

Uw Persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin wij gevestigd zijn of waarin wij samenwerken met dienstverleners. Door het NetApp-platform te gebruiken, erkent u dat uw informatie wordt overgedragen naar landen buiten het land waarin u woont, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingsregels kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of beveiligingsinstanties in die landen gerechtigd zijn uw Persoonlijke informatie in te zien.

Als u zich in de EER bevindt: sommige landen buiten de EER bieden volgens de Europese Commissie adequate gegevensbescherming op basis van de EER-normen. Voor overdracht van gegevens vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bieden, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals Bindende bedrijfsregels en/of modelcontractbepalingen, ter bescherming van uw Persoonlijke informatie. U kunt een exemplaar van deze Bindende bedrijfsregels opvragen door deze online te raadplegen of door contact op te nemen (in het Engels) met ng-privacy@netapp.com.

Gevoelige informatie

Tenzij dat wordt aangegeven in specifieke contexten, verzamelen wij geen gevoelige Persoonlijke informatie en vragen wij u ook niet dergelijke informatie te verzenden of bekend te maken (bijvoorbeeld: burgerservicenummer, informatie betreffende uw ras of etniciteit, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, biometrische informatie of genetische eigenschappen, crimineel verleden of vakbondslidmaatschap) op of via het NetApp-platform of anderszins.

Geanonimiseerde informatie

Als wij geanonimiseerde informatie bewaren of gebruiken, verwerken we deze uitsluitend op geanonimiseerde wijze en zullen wij niet proberen de anonimisering ongedaan te maken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Naarmate het internet, de technologie en onze systemen zich steeds verder ontwikkelen, zal ons Privacybeleid ook verder worden ontwikkeld. We zullen wijzigingen van ons Privacybeleid op deze pagina plaatsen. Als u het NetApp-platform blijft gebruiken wanneer de wijzigingen zijn ingegaan, accepteert u het herziene Privacybeleid. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.

Vragen en opmerkingen

NetApp, Inc., gevestigd aan 3060 Olsen Drive, San José, CA 95128, Verenigde Staten, is het verantwoordelijke bedrijf voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw Persoonlijke informatie op grond van dit Privacybeleid.

Als u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid hebt of als u een verzoek wilt indienen voor informatie die op grond van internationale privacywetten bekend moet worden gemaakt, stuurt u ons dan uw vragen of feedback. U kunt contact met ons opnemen (in het Engels) via ng-privacy@netapp.com of op het volgende adres:

NetApp, Inc.
3060 Olsen Drive
San José, CA 95128, VS

U kunt ons bereiken via het web of per telefoon op +31 (0)20 503 9600.

Als u zich in de EER bevindt, kunt u ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie voor uw land of regio, of waar een vermoedelijke inbreuk van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.

Nuttige links

Drift chat loading