FC 与 FCoE 交换机和导向器

    NetApp 为那些要求最苛刻的环境提供了广泛的端到端光纤通道 (FC)、以太网光纤通道 (FCoE) 以及以太网解决方案。无论您是追求高性能、可用性还是扩展性,我们都有适合您的解决方案。为了帮助您从共享存储的种种优势中获益并充分利用我们的 SAN 解决方案的独特性能,我们与业内领先的基础设施和应用程序提供商展开了合作。

    NetApp 出售并支持 Brocade 和 Cisco 的交换机、导向器、架构中枢以及扩展交换机。为了满足从您多种级别的部署需要,小至部门,大至数据中心,我们支持从入门级网络交换器到数据中心架构中枢的各种机型。您可以使用下表确定最适合您的 SAN 环境的型号。

    交换机
    产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
    Brocade 300
    Brocade 300
    24 个端口    
    Brocade 6505
    Brocade 6505
    24 个端口
    Brocade 5100
    Brocade 5100
    40 个端口    
    Brocade 6510
    Brocade 6510
    48 个端口    
    Brocade 5300
    Brocade 5300
    80 个端口   
    Cisco MDS 9124
    Cisco MDS 9124
    24 个端口    
    Cisco MDS 9134
    Cisco MDS 9134
    32 个端口   
    Cisco MDS 9148
    Cisco MDS 9148
    48 个端口  
    Brocade 8000
    Brocade 8000
    32 个端口
      
    Brocade VDX 6720
    Brocade VDX 6720
    1U 24 个端口
    2U 60 个端口
    Brocade VDX 6730
    Brocade VDX 6730
    1U 32 个端口
    2U 76 个端口
    Cisco Nexus 5010
    Cisco Nexus 5010
    28 个端口 
    Cisco Nexus 5020
    Cisco Nexus 5020
    56 个端口 
    Cisco Nexus 5548
    Cisco Nexus 5020
    48 个端口 

    光纤通道导向器和架构中枢
    产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
    Brocade DCX 8510 Backbones
    Brocade DCX 8510 Backbones
    8510-4: 192 个端口
    8510-8: 384 个端口
        
    Brocade DCX-4S
    Brocade DCX-4S
    256 个
    端口

    (带刀片
    服务器)
       
    Brocade DCX
    Brocade DCX
    512 个
    端口

    (带刀片
    服务器)
       
    Cisco MDS 9506
    Cisco MDS 9506
    192 个
    端口

    (带刀片)
       
    Cisco MDS 9509
    Cisco MDS 9509
    336 个
    端口

    (带刀片)
       
    Cisco MDS 9513
    Cisco MDS 9513
    528 个
    端口

    (带刀片)
       

    扩展交换机
    产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
    Brocade 7800
    Brocade 7800 路由器
    22 个端口  
    Cisco MDS 9222i
    Cisco MDS 9222i
    70 个端口  
    Cisco Nexus 2148T
    Cisco 2148T
    52 个端口   
    Cisco Nexus 2248TP
    Cisco 2148T
    52 个端口   
    Cisco Nexus 2232PP
    Cisco 2148T
    40 个端口