FC 与 FCoE 交换机和导向器

  NetApp 为那些要求最苛刻的环境提供了广泛的端到端光纤通道 (FC)、以太网光纤通道 (FCoE) 以及以太网解决方案。无论您是追求高性能、可用性还是扩展性,我们都有适合您的解决方案。为了帮助您从共享存储的种种优势中获益并充分利用我们的 SAN 解决方案的独特性能,我们与业内领先的基础设施和应用程序提供商展开了合作。

  NetApp 出售并支持 Brocade 和 Cisco 的交换机、导向器、架构中枢以及扩展交换机。为了满足从您多种级别的部署需要,小至部门,大至数据中心,我们支持从入门级网络交换器到数据中心架构中枢的各种机型。您可以使用下表确定最适合您的 SAN 环境的型号。

  交换机
  产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
  Brocade 300
  Brocade 300
  24 个端口    
  Brocade 6505
  Brocade 6505
  24 个端口
  Brocade 5100
  Brocade 5100
  40 个端口    
  Brocade 6510
  Brocade 6510
  48 个端口    
  Brocade 5300
  Brocade 5300
  80 个端口   
  Cisco MDS 9124
  Cisco MDS 9124
  24 个端口    
  Cisco MDS 9134
  Cisco MDS 9134
  32 个端口   
  Cisco MDS 9148
  Cisco MDS 9148
  48 个端口  
  Brocade 8000
  Brocade 8000
  32 个端口
    
  Brocade VDX 6720
  Brocade VDX 6720
  1U 24 个端口
  2U 60 个端口
  Brocade VDX 6730
  Brocade VDX 6730
  1U 32 个端口
  2U 76 个端口
  Cisco Nexus 5010
  Cisco Nexus 5010
  28 个端口 
  Cisco Nexus 5020
  Cisco Nexus 5020
  56 个端口 
  Cisco Nexus 5548
  Cisco Nexus 5020
  48 个端口 

  光纤通道导向器和架构中枢
  产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
  Brocade DCX 8510 Backbones
  Brocade DCX 8510 Backbones
  8510-4: 192 个端口
  8510-8: 384 个端口
      
  Brocade DCX-4S
  Brocade DCX-4S
  256 个
  端口

  (带刀片
  服务器)
     
  Brocade DCX
  Brocade DCX
  512 个
  端口

  (带刀片
  服务器)
     
  Cisco MDS 9506
  Cisco MDS 9506
  192 个
  端口

  (带刀片)
     
  Cisco MDS 9509
  Cisco MDS 9509
  336 个
  端口

  (带刀片)
     
  Cisco MDS 9513
  Cisco MDS 9513
  528 个
  端口

  (带刀片)
     

  扩展交换机
  产品最大端口数量FCFCoE以太网入门级中端企业
  Brocade 7800
  Brocade 7800 路由器
  22 个端口  
  Cisco MDS 9222i
  Cisco MDS 9222i
  70 个端口  
  Cisco Nexus 2148T
  Cisco 2148T
  52 个端口   
  Cisco Nexus 2248TP
  Cisco 2148T
  52 个端口   
  Cisco Nexus 2232PP
  Cisco 2148T
  40 个端口