מידע משפטי

© 2016 NetApp. כל הזכויות שמורות. המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

NetApp, הלוגו של NetApp, עיצוב השער, Data ONTAP, DataFabric, FAServer, FilerView, FlexClone, FlexVol, MultiStore, NearStore, NetCache, SecureShare, SnapDrive, SnapLock, SnapManager, SnapMirror, SnapMover, SnapRestore, SnapValidator, SnapVault, SyncMirror, VFM ו-WAFL הם סימנים מסחריים רשומים ו-ApplianceWatch, BareMetal, Camera-to-Viewer, Center-to-Edge, ContentDirector, ContentFabric, EdgeFiler, FlexShare, HyperSAN, InfoFabric, NetApp Availability Assurance, NetApp ProTech Expert, NOW, NOW NetApp on the Web, RoboCache, RoboFiler, SecureAdmin, Serving Data by Design, SharedStorage, Smart SAN, SnapCache, SnapCopy, SnapDirector, SnapFilter, SnapMigrator, Snapshot, SnapSuite, SohoCache, SohoFiler, Unbound Cloud, Vfiler, Virtual File Manager ו-Web Filer הם סימנים מסחריים של NetApp, Inc.‎ בארצות הברית ובמדינות אחרות. כל המותגים או המוצרים האחרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה, ויש להתייחס אליהם ככאלה.

הודעה ספציפית לכל תכני אתר האינטרנט, כולל תוכנות הזמינות באתר אינטרנט זה

כל תוכנה הזמינה להורדה משרת זה ("התוכנה") היא קניינה של NetApp, Inc.‎ השימוש בתוכנה כפוף לתנאים המפורטים בהסכם הרשיון למשתמש קצה, אם קיימים, הנלווה או כלול עם התוכנה ("הסכם רשיון"). משתמש קצה לא יוכל להתקין את התוכנה שהסכם הרשיון כלול בה או נלווה אליה, אלא אם כן יסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון ויקבל אותם.

התוכנה זמנה להורדה לשימוש בלעדי על-ידי משתמשי קצה, בהתאם להסכם הרשיון. כל שכפול או הפצה מחדש של התוכנה בניגוד למפורט בהסכם הרשיון אסור במפורש על-פי חוק, ועלול לגרור עונשים אזרחיים ופליליים חמורים. אנשים שיפרו את ההסכם יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

מבלי להגביל את כל האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר להמשך ביצוע שכפול או הפצה מחדש אסורים במפורש.

האחריות על התוכנה, אם בכלל, חלה רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון. NetApp מסירה בזאת כל אחריות ותנאים אחרים ביחס לתוכנה, כולל אחריות מפורשת ותנאים לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה.

מקרא לזכויות מוגבלות. כל תוכנה שהורדה משרת זה עבור ארצות הברית, סוכנויותיה ו/או מוסדותיה ("ממשלת ארה"ב"), או בשמם, מסופקת עם זכויות מוגבלות. פעולות כגון שימוש, שכפול או גילוי על-ידי ממשלת ארה"ב כפופות להגבלות הקבועות בתת-פיסקה מס' (c)(1)(ii) של סעיף Rights in Technical Data and Computer Software (זכויות על נתונים טכניים ותוכנות מחשב) או בתתי-הפסקה (c)(1) ו-(2) של סעיף Commercial Computer Software - Restricted Rights (תוכנות מחשב מסחריות - זכויות מוגבלות)ב-48 CFR 52.227-19, כפי שמתאים. היצרן הוא NetApp, Inc., 495 East Java Drive, Sunnyvale, CA 94089.

הודעה ספציפית למסמכים הזמינים באתר אינטרנט זה

הרשות להשתמש במסמכים (כגון סקירות טכניות, הודעות לעיתונות, דפי מידע ושאלות נפוצות) מתוך שרת זה ("השרת") מוענקת לך, בתנאים הבאים (1) הודעת זכויות היוצרים שלהלן מופיעה בכל העותקים שבהם מופיעות הודעת זכויות יוצרים זו והודעת היתר זו, (2) השימוש במסמכים מעין אלה מתוך שרת זה מיועד למטרות ידיעה ולמטרות שאינן מסחריות בלבד או למטרות שימוש אישי בלבד, והמסמכים לא יועתקו או יפורסמו באף מחשב רשת או ישודרו באף מדיה, וכן (3) לא יבוצע אף שינוי במסמכים. השימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש על-פי חוק, ועלול לגרור עונשים אזרחיים ופליליים חמורים. אנשים שיפרו את ההסכם יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

המסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים את העיצוב או הפריסה של אתר האינטרנט netapp.com או של כל אתר אינטרנט אחר הנמצא בבעלותה של NetApp, מופעל על-ידה, מורשה על-ידי או נשלט על-ידה. הרכיבים באתרי האינטרנט של NetApp מוגנים על-ידי הגנה מסחרית וחוקים אחרים, ואין להעתיקם או לחקותם בכל דרך, כיחידות שלמות או בחלקים. אין להעתיק או לשדר אף לוגו, גרפיקה, צליל או תמונה מתוך אתר האינטרנט של NetApp, למעט אם הדבר הותר במפורש על-ידי NetApp.

NetApp אינה נושאת באחריות בנוגע למידת ההתאמה של המידע הכלול במסמכים ושל פריטים גרפיים קשורים שפורסמו בשרת זה לכל מטרה שהיא. כל המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים הללו מסופקים "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא. NetApp מסירה בזאת כל אחריות ותנאים אחרים ביחס למידע זה, כולל אחריות מפורשת ותנאים לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה. בשום מקרה, NetApp לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, מכל סוג ומין, כתוצאה מהפסקת שימוש, אובדן נתונים או הפסד רווחים, בין אם על-פי חוזה, פעולת הזנחה או פעולה נזיקית אחרת, כתוצאה משימוש או הפעלה של המידע הזמין בשרת זה, או בקשר אליו.

המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים המתפרסמים בשרת זה עשויים לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות הקלדה. מעת לעת יבוצעו שינויים במידע המפורט במסמך זה. NetApp עשויה, ושומרת לעצמה את הזכות לעשות כן, להוסיף שיפורים ו/או לערוך שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארות בזאת בכל עת.

הודעות בנוגע לתוכנות, מסמכים ושירותים הזמינים באתר אינטרנט זה.

בשום מקרה, NetApp לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, מכל סוג ומין, כתוצאה מהפסקת שימוש, אובדן נתונים או הפסד רווחים, בין אם על-פי חוזה, פעולת הזנחה או פעולה נזיקית אחרת, כתוצאה משימוש או הפעלה של התוכנות, המסמכים, אספקת שירותים או כשל באספקת, או המידע הזמין בשרת זה, או בקשר לכל אלה. השימוש בתוכן של שרת/אתר זה מוגבל לשימוש המורשה על-ידי NetApp ו-NetApp מסירה בזאת כל אחריות ביחס לשימוש לרעה ולהפצה לא חוקית של תוכן, ללא הרשאה ספציפית לעשות כן.

קישורים לאתרי צד שלישי

הקישורים באזור זה יאפשרו לך לצאת מהאתר של NetApp. האתרים המקושרים אינם בשליטתה של NetApp ו-NetApp אינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר או של כל קישור הכלול באתר מקושר. NetApp מספקת קישורים אלה לך, רק לנוחותך, והכללת קישור כלשהו אינה מציינת כי NetApp מאשרת אתר זה.