RSS Terms of Use

תנאי שימוש
שירות RSS (really simple syndication) הוא אמצעי שדרכו אתר www.netapp.com מציע הזנות של חדשות הקשורות ל-NetApp בתבנית XML ("תוכן RSS") למבקרים באתר www.netapp.com ("אתר NetApp") המשתמשים במכשירי צבירה של RSS. תנאי שימוש אלה חלים על שימושך בשירות RSS.

השימוש בהזנות RSS
RSS הוא שירות ללא תשלום המוצע על-ידי NetApp עבור משתמשים, לשימוש אישי ולא מסחרי. כל השימושים האחרים, לרבות ומבלי להגביל, שילוב של פרסומות בתוך הזנות RSS, או הצבת פרסומות המשויכות לתוכן RSS או מופנות לתוכן RSS, אסורים בהחלט. עליך להשתמש בהזנות RSS כפי שסופקו על-ידי NetApp, ואינך רשאי לערוך או לשנות את הטקסט, התוכן או הקישורים שסופקו על-יד NetApp. כדי לבקש רשות לשימוש מסוים שלא הותר על-ידי תנאי שימוש אלה, פנה אל NetApp, Inc.

קישור לדפי תוכן
ניתן להשתמש בשירות RSS רק עם פלטפורמות שמתוכן קישור פונקציונלי הפוך לזמין, אשר בעת לחיצה עליו, מעביר את הצופה ישירות להצגת התוכן המלא באתר NetApp. אינך רשאי להציג תוכן RSS בכל צורה שאינה מתירה יצירת קישור מוצלח, ניתוב או הצגה של דף האינטרנט הרלוונטי באתר NetApp. אינך רשאי להוסיף דף מתווך כלשהו, דף splash, או כל תוכן אחר בין קישור RSS לבין דף האינטרנט הרלוונטי באתר NetApp.

בעלות/ייחוס
NetApp שמורת לעצמה את זכות הבעלות וכל הזכויות האחרות על תוכן RSS, וכל על כל סמלי הלוגו של NetApp והסימנים המסחריים הנמצאים בשימוש ביחס לשירות RSS. עליך לספק ייחוס לאתר האינטרנט המתאים של NetApp Web ביחס לשימושך בהזנות RSS. אם תספק ייחוס זה באמצעות גרפיקה, עליך להשתמש בלוגו המתאים של אתר NetApp ששילבנו בהזנת ה-RSS.

זכות להפסקת ההזנות
NetApp שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק הזנות RSS כלשהן, או את כולן, בכל עת, ולדרוש ממך להפסיק להציג, להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בחלק מהזנות ה-RSS, או בכולן, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי להגיב, הפרתך את ההוראה של תנאי שימוש אלה. NetApp אינה נושאת באחריות לכל הפעילויות המתבצעות על-ידך בקשר להזנות RSS או לשימושם בהזנות RSS בקשר לאתר האינטרנט שלך.