FC 与 FCoE 交换机和导向器

NetApp 销售和支持 Brocade 和 Cisco FC、FCoE,以及以太网交换机、控制器、架构中枢、SAN 扩展交换机。

NetApp 为那些要求最苛刻的环境提供了广泛的端到端光纤通道 (FC)、以太网光纤通道 (FCoE) 以及以太网解决方案。无论您是追求高性能、可用性还是扩展性,我们都有适合您的解决方案。为了帮助您从共享存储的种种优势中获益并充分利用我们的 SAN 解决方案的独特性能,我们与业内领先的基础设施和应用程序提供商展开了合作。

NetApp 出售并支持 Brocade 和 Cisco 的交换机、导向器、架构中枢以及扩展交换机。为了满足从您多种级别的部署需要,小至部门,大至数据中心,我们支持从入门级网络交换器到数据中心架构中枢的各种机型。您可以使用下表确定最适合您的 SAN 环境的型号。

交换机
产品 最大端口数量 FC FCoE 以太网 入门级 中端 企业
Brocade 300
Brocade 300
24 个端口        
Brocade 6505
Brocade 6505
24 个端口
Brocade 6510
Brocade 6510
48 个端口        
Brocade 6520
Brocade 6520
96 个端口        
Cisco MDS 9124
Cisco MDS 9124
24 个端口        
Cisco MDS 9148
Cisco MDS 9148
48 个端口    

Cisco MDS 9148S
Cisco MDS 9148S

48 个端口    
Brocade VDX 6730
Brocade VDX 6730
1U 32 个端口
2U 76 个端口
Brocade VDX 6740
Brocade VDX 6740
6740 x 48 x 1GbE
6 1/10 GbE
Cisco Nexus 5548
Cisco Nexus 5020
48 个端口  
Cisco Nexus 5672UP
Cisco Nexus 5672UP
72 个端口
Cisco Nexus 5596T
Cisco Nexus 5596T
96个端口  
Cisco Nexus 6001
Cisco Nexus 6001
48 x 10GbE & 4 x 40GbE  
Cisco Nexus 56128P
Cisco Nexus 56128P
128 个端口

导向器和架构中枢
产品 最大端口数量 FC FCoE 以太网 入门级 中端 企业
Brocade DCX 8510 Backbones
Brocade DCX 8510 Backbones

DCX 8510-4: 192 个端口

   
DCX 8510-8: 384 个端口        
Brocade VDX 8770-4 8770-8
Brocade DCX 8770 Backbones

VDX 8770-4
4 slot chassis: 192 个端口

40GbE    
VDX 8770-8
8 slot chassis: 384 个端口
40GbE    
Brocade DCX-4S
Brocade DCX-4S
256 个
端口

(带刀片
服务器)
     
Brocade DCX
Brocade DCX
512 个
端口

(带刀片
服务器)
     
Cisco MDS 9506
Cisco MDS 9506
192 个
端口

     
Cisco MDS 9509
Cisco MDS 9509
336 个
端口

     
Cisco MDS 9513
Cisco MDS 9513
528 个
端口

     
Cisco MDS 9706
Cisco MDS 9706
192 个
端口
   

扩展交换机
产品 最大端口数量 FC FCoE 以太网 入门级 中端 企业
Brocade 7800
Brocade 7800 路由器
22 个端口    
Cisco MDS 9222i
Cisco MDS 9222i
70 个端口    
Cisco Nexus 2248TP
Cisco 2148T
52 个端口      
Cisco Nexus 2232PP
Cisco 2148T
40 个端口    
Cisco Nexus 2232TM
Cisco Nexus 2232TM
40 个端口    
Cisco Nexus 2232TM-E
Cisco Nexus 2232TM-E
40 个端口